18 472 38 24
 biuro@mosirkrynica.pl
 dołącz na Facebooku

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.mosirkrynica.pl

 

Dane teleadresowe:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju

Park Sportowy 5, 33-380 Krynica-Zdrój
tel. 18 472 38 24
adres e-mail: biuro@mosirkrynica.pl
www.mosirkrynica.pl

 

  • Data publikacji strony internetowej: 2016-04-20
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-04-20

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • na stronie internetowej znajdują się zdjęcia, które nie posiadają opisu / tekstu alternatywnego /,
  • niektóre elementy na stronie nie są dostępne z poziomu klawiatury,
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Osobą kontaktową jest Jarosław Golonka:
tel. 18 472 38 24
adres e-mail: jarekgolonka@mosirkrynica.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu ewentualnie wnioskować o udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: Solidarności 77, 00-090 Warszawa, tel. 22 55 17 700Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju ma swoją siedzibę przy ul. Park Sportowy 5 w Krynicy-Zdroju i architektonicznie jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Dwa wejścia do hali lodowej dla osób niepełnosprawnych znajdują się od strony południowej (na poziomie „O”), dojazd do nich umiejscowiony jest po stronie wschodniej. Przy wejściu po prawej stronie przygotowana jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo na tym poziomie znajduje się domofon dzięki, któremu możliwa jest łączność z administracją. Wszyscy pracownicy administracji oraz obsługi lodowiska służy wsparciem każdej osobie potrzebującej pomocy.

Od strony północnej (na poziomie „1”) znajdują się trzy wejścia do hali widowiskowo-sportowej. Na tym poziomie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingach przy hali MOSiR wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma windy. Budynek nie posiada informacji głosowych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju dokłada starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery zarówno architektoniczne jak i na stronie internetowej.