18 472 38 24
 biuro@mosirkrynica.pl
 dołącz na Facebooku

Sprzedaż drewnianej, demontowalnej podłogi sportowej.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się pod adresem: https://bip.malopolska.pl/mosirkrynicazdroj,m,399148,niepodlegajace-ustawie.html

Dyrektor MOSiR w Krynicy-Zdroju ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewnianej, demontowalnej podłogi sportowej – zwanej dalej parkietem

Parkiet zakupiony został w 2004 r. 

Całkowity wymiar jego pokrycia to 44m x 24m = 1.056 m2,  a poszczególnych elementów demontowalnych: 0,52m x 1,19m oraz 0,61m x 0,61m. Ich grubość to około 5-6 cm.

Parkiet stanowi wielowarstwowe połączenie elementów drewnianych różnej grubości 
oraz znajdującej się wewnątrz płyty styropianowej, a także znajdujących się u spodu gumowych podkładek. Łączenie poszczególnych elementów opiera się na systemie pióro-wpust. Na wierzchniej stronie znajduje się warstwa lakiernicza.

Parkiet można oglądać w magazynie MOSiR w Krynicy-Zdroju przy ul. Park Sportowy 5, w dni robocze w terminie od  17.03.2023  do 24.03.2023 r. w godzinach 900 - 1300, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Panem Damianem Dubel tel. 793 679 879.

Cena wywoławcza zgodna z opinią i oceną stanu technicznego z dnia 02.03.2023 r. – 7.700,00 zł netto + 23 % VAT (słownie: siedem tysięcy, siedemset złotych 00/100 netto + 23 % VAT).

Zainteresowani oferenci proszeni są o składanie ofert pisemnych zgodnie z załącznikiem. 

Formularz ofertowy do pobrania na stronie internetowej MOSiR w Krynicy-Zdroju. 

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg ofertowy na sprzedaż parkietu” na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, do dnia 27.03.2023 r. do godz. 900.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.03.2023 r. o godz. 1000 w sali USC Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój.

Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę i którego oferta zostanie wybrana, przystępuje niezwłocznie do zawarcia umowy (Załącznik nr 2) i w terminie do 7 dni od momentu wystawienia faktury zapłaci cenę kupna parkietu. 

W przypadku ofert równorzędnych nastąpi dogrywka pomiędzy zainteresowanymi stronami. 

Wydanie parkietu odbędzie się niezwłocznie po podpisaniu umowy i zapłaceniu ceny nabycia.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn (zamknięcia przetargu bez wyboru żadnej z ofert).

Załączniki:

1)      Wzór formularza oferty

2)     Wzór umowy sprzedaży

 

Krynica-Zdrój, 17.03.2023 r.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej RODO informujemy, że:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor MOSiR w Krynicy-Zdroju, ul. Park Sportowy im. dr Juliana Zawadowskiego 5, 33-380 Krynica-Zdrój, e-mail: biuro@mosirkrynica.pl;

2)      dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, adres e-mail: iod@umkrynica.pl, nr tel. 18 472 55 60;

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c i e RODO w celu związanym ze sprzedażą drewnianej, demontowanej podłogi sportowej, będącej własnością Gminy Krynicy-Zdroju, w drodze przetargu pisemnego ofertowego;

4)      odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są lub mogą nimi zostać podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych a także organy i podmioty publiczne lub podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, w tym strony i uczestnicy postępowań administracyjnych;

5)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani nie planuje się przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

6)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

7)      posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

8)      ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2;

9)      obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu oraz złożeniem oferty; konsekwencje niepodania określonych danych jest nieuwzględnienie oferty;

10)   Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.